Advies sportaccommodatie bouwen Advies sportaccommodatie bouwen Advies sportaccommodatie bouwen Advies sportaccommodatie bouwen Advies sportaccommodatie bouwen

Advies

Van den Belt Sport & Leisure inventariseert samen met u de behoeften, wensen en eisen voor uw nieuw te realiseren sportaccommodatie. In een duurzame leefomgeving zijn de wensen van sporters, recreanten en omwonenden cruciaal. Daarom vindt er een uitgebreide socio-demografische analyse plaats welke aangevuld wordt met een specifiek en uniek locatie- en omgevingsonderzoek.

Socio-demografische analyse

De basis voor ons onderzoek is een uitgebreide socio-demografische analyse welke aangevuld wordt met specifieke locatiekenmerken. Hierbij wordt een afweging gemaakt tussen de collectieve belangen en de individuele keuzevrijheid van sporters en bewoners. Met behulp van het sportbelevingsonderzoek brengen wij de antwoorden op de volgende vragen in kaart:

  • Wat zijn de intrinsieke omgevingskwaliteiten van een doelgebied
  • Welk type bewoners heeft het doelgebied
  • Welke mogelijkheden bieden bovenstaande gegevens voor kansrijke woonmilieus
  • Wat zijn de consequenties van bovenstaande voor het stedenbouwkundig/architectonisch ontwerp en de communicatie?

 

Door onderzoek te doen naar de belevingswereld van mensen wordt meer inzicht geboden in wat mensen beweegt, wat het leefpatroon is en hoe trends ontstaan.

Locatie- en omgevingsonderzoek

Bij het locatie- en omgevingsonderzoek staat het maximaal te realiseren scenario voor uw sportaccommodatie centraal. Wet- en regelgeving in combinatie met economische belangen geven de maximale grenzen aan. Veiligheid, sportfunctionaliteit, beleving, flexibiliteit en economische waarde op termijn zijn belangrijke afwegingen in dit proces. Van den Belt Sport & Leisure voert locatie- en omgevingsonderzoeken uit waarin onder meer de volgende zaken onder de loep worden genomen:

  • Ruimtelijke en stedenbouwkundige inpassing
  • Infrastructuur
  • Bereikbaarheid
  • Bezoekersaantallen
  • Veiligheid

 

Vervolgtraject

Op basis van bovenstaande analyses en onze opgedane ervaring en marktkennis adviseren wij u over het te volgen traject en de bijkomende risico`s. Onderzoek geeft inzicht in de haalbaarheid, de ruimtelijke en stedenbouwkundige inpassing, de sportfunctionaliteit, de veiligheid en de sportbeleving. Onze projectmanagers zijn gedurende het gehele proces het aanspreekpunt. Daarbij fungeren zij als klankbord bij de vertaling van de strategie naar huisvestingsscenario`s van waaruit het Programma van Eisen opgesteld wordt. Indien gewenst adviseren wij over de exploitative van uw sportaccommodatie en stellen een investeringsraming op.

Meer info over dit onderwerp